WAT-kaart: Wat zijn kansrijke oplossingen voor onze gemeente

De WAT-kaart laat de kansrijke oplossingsrichting(en) zien als alternatief voor aardgas. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, zoals een elektrische warmtepomp of een warmtenet. In de WAT-kaart maken we een verschil tussen drie groepen oplossingen:

  • Individuele oplossingen per gebouw, zoals een warmtepomp, hernieuwbare gassen[1] of een hybride vorm.

  • Warmtenetten. Dit zijn collectieve oplossingen voor een straat, buurt of wijk. Hierbij is rekening is gehouden met de beschikbaarheid van warmtebronnen.

  • Een combinatie waarbij individuele oplossingen en warmtenetten dicht bij elkaar liggen. Hier is nog geen voorkeur. Beide oplossingsrichtingen zijn mogelijk.

Op de kaart hierna is te zien welke oplossingen voor het verwarmen zonder aardgas in de toekomst mogelijk zijn. Om deze WAT-kaart goed te kunnen begrijpen is het belangrijk om drie dingen te weten:

  1. Deze kaart is geen definitief eindbeeld: we staan nog aan het begin van de transitie. De kennis, inzichten en technieken kunnen nog veranderen in de komende jaren. Daarom zal de gemeente in 2025 de visie evalueren en waar nodig aanpassen. Dat is ook het moment waarop de gemeente haar planning voor het aardgasvrij maken van wijken gaat bekendmaken.

  2. De grens ligt nog niet vast: We hebben ervoor gekozen om de meest kansrijke oplossing(en) per buurt te laten zien. Maar in de praktijk kan de grens van een buurt ook anders lopen. Een straat kan best afwijken van het gemiddelde in de buurt. Of misschien wordt een deel van een buurt alvast meegenomen bij de start van de buurt ernaast. Dat zal blijken bij een verdere uitwerking.

  3. De Transitievisie Warmte richt zich op de gebouwde omgeving. De visie gaat over het verwarmen van gebouwen zoals woningen en kantoren, én het tapwater dat in die gebouwen verbruikt wordt. De warmtevraag op bedrijventerreinen en de landbouw is ingewikkelder dan in woonwijken, omdat er soms ook warmte nodig is voor (industriële) processen. Voor deze Transitievisie Warmte zijn de meest kansrijke warmtemogelijkheden voor de industrie, bedrijventerreinen en glastuinbouw niet onderzocht. De oplossingsrichtingen op de kaart hoeven dus niet te gelden voor de industrie en glastuinbouw.

Wilt u deze kaart uitvergroten? U kunt de kaart ook hier apart downloaden.

  • 1 Hernieuwbare gassen. Gassen die gemaakt worden uit hernieuwbare bronnen zoals groen gas of waterstof