Onze uitgangspunten

De gemeenteraad van Lisse heeft de uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte van Lisse vastgesteld. Hieronder beschrijven we hoe we tot deze uitgangspunten zijn gekomen.

Op 17 augustus 2020 hielden we een bijeenkomst met de beleidsafdelingen van de gemeente. Dit leverde een lijst op met eerste uitgangspunten. Deze sluiten aan bij de landelijke leidraad Transitievisie Warmte en zijn aangevuld met de uitgangspunten van de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland en het bestaande gemeentelijke beleid.

Vervolgens toetsten we de uitgangspunten bij netbeheerder Liander, drinkwaterbedrijf Dunea, Hoogheemraadschap van Rijnland en woningcorporatie Stek. Ook vroegen we een aantal van onze inwoners en andere organisaties om te reageren op de uitgangspunten. We spraken met ondernemersverenigingen, bedrijven, cultuurhistorische verenigingen, duurzaamheidsstichtingen, belangenorganisaties, scholen en energiecoaches. In drie enquêtes deelden 498 inwoners van Lisse hun voorkeuren, aandachtspunten en zorgen met ons. Op basis hiervan zijn met enkele inwoners diepte-interviews gehouden. Hoe dit gegaan is, leest u in ‘Wie heeft er over deze Transitievisie Warmte meegedacht’.

De resultaten van dit participatietraject zijn verwerkt in de uitgangspunten. Zo gaven inwoners aan zorgen te hebben over de warmtetransitie. Zij stelden vragen als: Wat moet ik er allemaal voor doen? Is het wel betaalbaar? Wordt mijn huis straks nog wel goed verwarmd? De uitgangspunten zijn op deze zorgen gebaseerd: onze plannen moeten betrouwbaar, betaalbaar en realistisch zijn. Ook moet warmte voor iedereen beschikbaar zijn.

De uitgangspunten zijn voorgelegd aan de Gemeenteraad van Lisse. De gemeenteraad heeft de onderstaande uitgangspunten vastgesteld op 25 maart 2021:

 • Zorgen dat de warmtetransitie realistisch en betaalbaar is voor iedereen;

 • Alle beschikbare en betrouwbare warmtebronnen onderzoeken en vervolgens een bronnenstrategie opstellen;

 • Aan de slag gaan met energiebesparing en gebouweigenaren stimuleren en ondersteunen om gebouwen “transitie gereed” te maken;

 • Willen samenwerken en samen kennis delen om de verduurzaming te versnellen;

 • Aansluiten bij de regionale warmtevisie zoals deze in de concept-RES is opgenomen;

 • Oog hebben voor de kosten van de warmtetransitie:

 1. De kosten die onze gemeente maakt voor uitvoering en begeleiding van de warmtetransitie moeten -zolang dit nodig is- door het Rijk worden vergoed (behalve het gebruik van bestaande budgetten voor participatie en duurzaamheid).

 2. De gemeente wil dat de transitie voor haar inwoners ‘kostenneutraal’ is: De kosten die bewoners maken voor de transitie van hun (huur)woning met gas naar een (huur)woning zonder gas, mogen niet hoger zijn dan de huidige energiekosten. Hiervoor ontwikkelt de gemeente een vergelijkingsmethode die helder en controleerbaar is.

 3. We zorgen voor een realistische planning die haalbaar en betaalbaar is. Onze doelen worden daarom bijgesteld naar:

  1. De gemeente Lisse is niet in 2040, maar in 2050 energieneutraal.

  2. De gemeente Lisse heeft niet in 2040, maar in 2050 een circulaire economie.

  3. Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Lisse is niet in 2025, maar in 2030 energiezuinig (Label A+) en in 2030 zijn tenminste 3 objecten (waaronder in ieder geval het gemeentehuis) energieneutraal (NoM).