Hernieuwbare gassen

Waterstof is een techniek die nog volop in ontwikkeling is. Waterstof is eigenlijk geen energiebron, maar een energiedrager. Om duurzame waterstof te produceren is dus (ergens anders opgewekte) wind- of zonne-energie nodig. Bij de productie van waterstof gaat relatief veel energie verloren. Een efficiënte warmtepomp levert in vergelijking veel meer warmte op voor dezelfde hoeveelheid elektriciteit. Aangezien waterstof voorlopig ook maar beperkt beschikbaar is, wordt waterstof vooral ingezet voor de industrie en voor transport. Voor die sectoren bestaat namelijk geen andere oplossing. Daarom lijkt het niet waarschijnlijk dat waterstof veel gebruikt gaat worden voor het verwarmen van huizen. Voor meer informatie, zie de website van het Expertise Centrum Warmte.

Biogas is gas dat vrijkomt bij vergisting van organisch materiaal, zoals mest en groenafval. Groen gas is biogas dat is opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit. Voor gebruik in woningen is groen gas eenvoudiger te gebruiken dan biogas, omdat het dezelfde eigenschappen als aardgas heeft. Hierdoor hoeven de installaties en apparatuur in woningen en gebouwen niet te worden aangepast. Bij biogas zou dat wel moeten gebeuren.

Groen gas kan overal worden toegepast waar op dit moment ook aardgas gebruikt wordt. Maar op dit moment is de beschikbaarheid van groen gas erg klein. Er zal nu en in de toekomst niet genoeg groen gas beschikbaar zijn om alle buurten in Nederland mee te verwarmen. Er moet dus gekozen worden waar groen gas het beste ingezet kan worden. Het doel is daarom om groen gas alleen in te zetten in buurten waar de andere aardgasvrije strategieën veel duurder of technisch niet haalbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan vooroorlogse delen van Sassenheim, indien daar geen warmtenet beschikbaar zou komen. De gemeente Hillegom wil biomassa alleen toepassen als het minimaal CO2-neutraal is, bijvoorbeeld als aanvullende energiebron door het gebruik van compostwarmte van de Meerlanden. Daarnaast willen wij het groen gas zo efficiënt mogelijk inzetten. Daarom heeft het onze voorkeur om het altijd te combineren met hybride warmtepompen en isolatiemaatregelen.

Netbeheerder Liander heeft aangegeven dat hun gasnet gebruikt kan worden voor levering van groengas. Als er groengas beschikbaar komt, zouden dus delen van het gasnet gebruikt kunnen worden als duurzame warmte-infrastructuur. In de toekomst zal blijken hoe ver de ontwikkeling gaat. Het is dan wenselijk om de resterende (groen-)gasverbruikers te clusteren. Het zou namelijk erg inefficiënt en duur zijn om bijv. in de lintbebouwing gasverbruikers aan het begin en aan het eind te hebben, terwijl het middelste gedeelte niet meer aangesloten is op het gasnet. Dat betekent dat een groot gasnet in gebruik blijft voor maar een klein aantal gebruikers. Dit zal leiden tot hoge (maatschappelijke) kosten voor onderhoud. Het liefst wordt hier in de ontwikkeling naar een duurzaam warmtesysteem nadrukkelijk rekening mee gehouden. Voor ieder gebied zal er dus bij voorkeur gezamenlijk worden gekozen voor het wel of niet aangesloten blijven op de gasinfrastructuur na 2050.