De warmteoplossingen

Uiteindelijk moet iedere gebouweigenaar zelf een keuze maken hoe hij of zij zijn woning of gebouw verwarmt. Maar dit kan alleen binnen de mogelijkheden die de infrastructuur geeft.

De route naar 2050

Als gemeente dragen we bij aan de gezamenlijke opgave om de CO2-uitstoot te verlagen. We willen minder energie gebruiken en ervoor zorgen dat in 2050 alle gebouwen op een duurzame manier worden verwarmd.

Inleiding

Voor u ligt de Transitievisie Warmte van de gemeente Hillegom. In de periode van nu tot en met 2050 gaan we in Hillegom over van verwarmen met aardgas op verwarmen met duurzame warmtebronnen.

Waarom we van het aardgas af willen

Het klimaat verandert1; het wordt steeds warmer op de aarde. Dit komt doordat er steeds meer broeikasgassen – zoals CO2 – in de lucht komen.

Wat is een Transitievisie Warmte?

Om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot steeds lager wordt, is een aanpak nodig op alle niveaus. Dus zowel landelijk, regionaal als lokaal.

Hoe hangt het samen met andere processen

De energietransitie is een grote opdracht en daarom doen we dit natuurlijk niet alleen. We sluiten ons aan bij de landelijke ontwikkelingen.

De Regionale Energiestrategie (RES)

In het landelijke Klimaatakkoord is bepaald dat iedere energieregio een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. Holland Rijnland is de energieregio waar de gemeente Hillegom onderdeel van uitmaakt.

De Lokale Energiestrategie (LES)

De gemeente Hillegom werkt mee aan het bereiken van de landelijke en regionale doelen voor het besparen en duurzaam opwekken van energie. Hoe de gemeente die doelen kan bereiken, komt in de Lokale Energiestrategie (LES) te staan.

Omgevingsvisie

De uitkomsten van de Transitievisie Warmte, de RES en de LES worden na vaststelling door de gemeenteraad opgenomen in onze Omgevingsvisie Hillegom ‘Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland’.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

Ook in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022, een programma onder de omgevingsvisie 2018, is veel aandacht voor duurzame energie.

Toon meer resultaten