De route naar 2050

Als gemeente dragen we bij aan de gezamenlijke opgave om de CO2-uitstoot te verlagen. We willen minder energie gebruiken en ervoor zorgen dat in 2050 alle gebouwen op een duurzame manier worden verwarmd. De gemeente Teylingen richt zich op vier verschillende sporen om dat voor elkaar te krijgen:

Spoor 1 – Energie besparen

We gaan aan de slag met energiebesparing. De gemeente Teylingen wil inwoners en ondernemers duidelijkheid geven over de warmtetransitie, bewust maken en stimuleren om in actie te komen. We geven zelf het goede voorbeeld en gaan aan de slag met onze eigen gebouwen. Daarnaast informeren en ondersteunen wij onze inwoners om hun huizen en gebouwen te isoleren en energie te besparen. Ook zetten we in op de aanschaf van (hybride) warmtepompen. In 2030 moet dit 15% energiebesparing opleveren vergeleken met 2014.

Spoor 2 – Nader onderzoek warmtenetten

De gemeente Teylingen wil voor 2025 weten hoe kansrijk en wenselijk een warmtenet is. Het gaat hier om (delen van) de bebouwde kom van Teylingen (de kernen van Sassenheim, Voorhout en Warmond). We willen beter weten welke warmtebronnen het meest geschikt zijn en wat de voor- en nadelen van een warmtenet zijn ten opzichte van individuele oplossingen per gebouw. We beoordelen dit onder andere op basis van de kosten voor onze inwoners. Dit onderzoeken we, waar mogelijk, samen met andere gemeenten.

Spoor 3 –Onderzoek naar duurzaam gasnet

De gemeente Teylingen wil voor 2025 weten waar inwoners ook na 2050 gebruik kunnen blijven maken van het gasnet (voor het gebruik van duurzame gassen). Dit hangt zowel af van het verwachte aanbod van duurzame gassen als de betaalbaarheid van andere duurzame warmteoplossingen in het landelijk gebied. Zo wordt duidelijk waar we op termijn streven naar alternatieven zonder gasnet en is er ruim de tijd om daarop voor te bereiden.

Spoor 4 – Denk vooruit!

Om slimme keuzes te kunnen maken en de juiste dingen te kunnen doen, volgen we landelijke ontwikkelingen en innovaties. Zo kunnen we daar slim op inspelen. We wachten innovaties niet af, en passen onze strategie aan op basis van de laatste inzichten.

Na vaststelling van de Transitievisie Warmte stelt de gemeente Teylingen een uitvoeringsprogramma op, waarin bovengenoemde sporen nader uitgewerkt worden in concrete activiteiten.