Onderzoeken collectieve en individuele oplossingen

Uiterlijk 2025 hebben we uitgebreider onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor collectieve en individuele oplossingen. Zo gaan we -als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma warmte-:

  1. Binnen de bebouwde kom van Teylingen de haalbaarheid van warmtenetten verkennen. We vergelijken verschillende typen warmtenetten en individuele oplossingen. Dit doen we in samenwerking met waterbedrijf Dunea en de netbeheerder Liander, zodat we ook rekening houden met bestaande infrastructuur en de ruimte in de ondergrond. Zo weten we beter wat de mogelijkheden, kansen en kosten zijn om een bepaald gebied aardgasvrij te maken.

  2. Voor die gebieden waar warmtenetten niet kansrijk zijn, onderzoeken hoe groot de kans is dat de gasinfrastructuur daar (na 2050) aanwezig blijft. Het gaat hier om het landelijk gebied en (de delen van) de bebouwde kom waar warmtenetten afvallen. Zo weten eigenaren van woningen en andere gebouwen of zij in de toekomst over moeten stappen op volledig elektrische warmtepompen of ook in kunnen zetten op hybride warmtepompen. Zo is voor iedereen de richting duidelijk.

Maar ook voordat de richting voor iedereen duidelijk is kunnen inwoners al veel dingen doen waar ze geen spijt van zullen krijgen (zie ‘Wat kan ik nu al doen?’)

De rol van de gemeente in de aanleg van warmtenetten

De gemeente heeft een regierol gekregen voor de eventuele realisatie van warmtenetten. Dit betekent dat we onder andere bepalen waar partijen warmtenetten mogen realiseren en onder welke voorwaarden zij dat mogen doen. Om ons daarop voor te bereiden bouwen we kennis op en houden we (markt)ontwikkelingen in de gaten. Ook stemmen we werkzaamheden af met andere vervangingsopgaven zoals drinkwater, elektriciteitsnet en rioleering. Zo leren we waar de uitdagingen liggen en waar we als gemeente op moeten letten in het belang van onze inwoners. We trekken hierbij op met andere gemeenten in de regio Holland Rijnland. Afhankelijk van de ontwikkelingen bepaalt de gemeente op een later moment welke rol(len) zij inneemt en met welke partijen ze samenwerkt. Voor meer informatie over de mogelijke rollen in een warmtenet, zie de website van het Expertise Centrum Warmte.