Samenvatting

Figuur: De Lokale Energiestrategie van Hillegom in één overzicht

De gemeente Hillegom heeft de ambitie om in 2050 energie- en klimaatneutraal te zijn, dat staat in onze Omgevingsvisie 'Heerlijk Hillegom', die we samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties hebben gemaakt. Alle energie die nodig is wordt dan op eigen grondgebied geproduceerd en in de totale vraag naar warmte, elektriciteit en mobiliteit wordt voorzien met alleen duurzame bronnen. Dit is een grote opgave. Als eerste willen wij daarbij -in lijn met de RES Holland Rijnland- de doelen voor 2030 halen.

Doelen 2030 RES Holland Rijnland:

  • 15% energiebesparing in de gebouwde omgeving en 11% energiebesparing bij mobiliteit ten opzichte van 2014

  • Forse stijging van de duurzame elektriciteitsproductie tot 159 TJ, aandeel stijgt van 7,3% in 2019 naar circa 38% in het jaar 2030.

Om deze Lokale Energiestrategie (LES) op te stellen zijn de technische en ruimtelijke mogelijkheden voor energiebesparing en -opwekking verkend en is naar de meningen en suggesties van inwoners, organisaties en bedrijven gevraagd. Het zwaartepunt van de strategie ligt behalve op energiebesparing ook op de productie van duurzame elektriciteit. Hieruit zijn 5 sporen ontstaan die in het onderstaande figuur worden gepresenteerd.

We geven als organisatie zelf het goede voorbeeld door te zorgen dat alle gemeentelijke gebouwen in 2030 energieneutraal zijn. Ook zoeken we daar waar wenselijk de samenwerking in de regio Holland Rijnland en in de Duin- en Bollenstreek. We gebruiken deze strategie als basis voor ons uitvoeringsprogramma Energietransitie. Dit programma zal weer aansluiten bij onze Omgevingsvisie, Mobiliteitsvisie en onze Transitievisie Warmte.

Kan de gemeente Hillegom energieneutraal worden?

De sleutel hiervoor is elektriciteit. In onze gemeente gaat elektriciteit een steeds grotere rol spelen. Het vervoer wordt voor een belangrijk deel elektrisch. Ook het verwarmen van onze woningen zal in toenemende mate elektrisch gebeuren. Bij bedrijven en in huishoudens worden steeds meer elektrische apparaten gebruikt. Het elektriciteitsverbruik neemt naar verwachting toe met 21% in 2030 en 48% in 2050 (t.o.v. jaar 2019). Daarom willen en moeten we de productie van duurzame elektriciteit versnellen en elke mogelijkheid serieus nemen. Waar in 2020 de teller op 37 TJ elektriciteit stond, zal deze in 2030 op 159 TJ moeten staan. Oftewel, we willen onze productie verviervoudigen in 10 jaar tijd.

Op korte termijn willen we onze inwoners en bedrijven stimuleren om hun daken optimaal te gebruiken door de plaatsing van zonPV panelen. Gegeven de potentie die ‘zon op dak’ nu heeft in Hillegom moet het mogelijk zijn om door te groeien van 37 TJ duurzame elektriciteit naar 111 TJ in 2030, een verdrievoudiging. Voor de overige 48 TJ moeten we op zoek naar meer grootschalige mogelijkheden.

Daarbij geven we prioriteit aan de ontwikkeling van zonPV langs infrastructuur en op ‘incourante percelen[1]’ in het bollengebied. Daarnaast willen we de mogelijkheden voor wind en zonPV velden nader onderzoeken met als voorkeur het ruimtelijk combineren van beiden. Waar wenselijk werken we hierbij samen in regionaal verband en in de Duin- en Bollensteek, dit als opmaat naar RES 2.0 Holland Rijnland.

Richting 2050 zal, ondanks dat onze daken steeds beter benut gaan worden en zonPV zal innoveren, de noodzaak tot grootschalige opwek toenemen om geheel energieneutraal te zijn. In totaal is namelijk in 2050 naar verwachting 247 TJ grootschalige productie van duurzame elektriciteit nodig. Dit komt overeen met 76 ha aan zonPV-velden óf 5 windturbines van 4 MW of een mix van beiden. Op grond van het huidige beleid en gezien de ruimte die op de lange termijn beschikbaar is binnen onze gemeentegrenzen lijkt voldoende grootschalige productie van elektriciteit op dit moment niet mogelijk. Om in 2050 toch energieneutraal te zijn zullen we gaan verkennen of we ons beleid moeten herzien. Als dit niet mogelijk blijkt zullen we bepalen of we wellicht toch een deel van onze elektriciteit willen importeren.

Onze opgave in uitvoering

Richting 2030 willen we starten met de mogelijkheden die er nu al zijn: energie besparen, duurzame warmte gebruiken, kleinschalige technieken (minder dan 15 kW aan vermogen) die elektriciteit opwekken en verduurzaming van mobiliteit. Door samen te werken, te laten zien wat we kunnen, inwoners te faciliteren in het transitie-proces, het goede voorbeeld te geven als gemeente en alert te zijn op de beschikbare instrumenten en innovaties maken we het verschil. Zo doen we wat Hillegom kan en passend vindt. Na 2030 willen we doorgroeien met kleinschalig opwekken en mogelijk ook grootschalig opwekken. De groeimogelijkheden voor grootschalig opwekken bepalen of Hillegom energieneutraal kan worden.

  • 1 Op dit moment is er geen exacte definitie van een ‘incourant’ perceel.